Zoeken

Werkgebonden Personen Mobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 moeten 100+ bedrijven hun WPM registreren

Korte uitleg Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM)

  • Klimaatakkoord: In 2030 moet er een reductie van 49% CO2-uitstoot zijn.
  • Rapportageplicht: Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten rapporteren over hun WPM.
  • Gegevensverzameling: Gegevens kunnen worden verzameld via enquêtes, apps en CO2&Energie RI&E.
  • Handhaving: Rapportages moeten uiterlijk 30 juni 2025 worden ingediend en worden gecontroleerd door de Omgevingsdienst.
  • CO2 Reductie: CO2-uitstoot kan worden verminderd door minder te reizen, anders te reizen en schonere voertuigen te gebruiken.

 

Vanaf 1 juli 2024 zijn bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht om het woon-werkverkeer van hun medewerkers te registreren.


Registreren en rapporteren

Picture of John Koekenbier

John Koekenbier

Auteur

Wie moet registreren?

Vanaf 1 juli 2024 zijn bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht om het woon-werkverkeer van hun medewerkers te registreren.
– Het meetmoment is 1 januari van het rapportagejaar.
– Het gaat om werknemers die meer dan 20 uur per week betaalde arbeid verrichten.
– Bepalend hierbij is het aantal medewerkers per KvK nummer.

Wat moet je registreren?

Het gaat om het totaal aan gemaakte zakelijke kilometers per jaar.
Overigens moeten ook de overige zakelijke kilometers worden gerapporteerd met uitzondering van vliegreizen.

Hoe moet je registreren?

Als u de CO2 & Energie RI&E gebruikt kunt u daarbinnen het woon-werkverkeer registreren onder
CO2 & Energie monitoring => Transport => Woon-werkverkeer.

De CO2 & Energie RI&E is een door de overheid erkend instrument
https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht/eed-auditplicht/keurmerken-eed

Voor leaseauto’s geldt bij die berekening een forfaitaire methode:
Het totaal aantal gereden kilometers, minus het woon -werk verkeer, minus 8.900 kilometers privé (forfaitair bepaald).
Het is toegestaan om in plaats van een volledige registratie een enquête te houden. De enquête gaat dan over één representatieve week, bijvoorbeeld is de periode maart-mei of september- november. Heeft uw organisatie 350 medewerkers moet de response 306 zijn, heeft uw organisatie 15.000 medewerkers moet de response 2.070 zijn (voor meer informatie, zie www.steekproefcalculator.com).

Wanneer moet je rapporteren?

De rapportage over 2024 moet uiterlijk op 30 juni 2025 worden aangeleverd. Er wordt gecontroleerd door de Omgevingsdienst van de hoofdvestiging. Bij niet tijdig of onjuist rapporteren kan een dwangsom worden opgelegd.

Meer weten?

Ik wil meer weten over de WPM

Vul je gegevens in en wij maken snel een afspraak!