Zoeken

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Dienstencentrum B.V. gevestigd te Schiphol-Rijk
gedeponeerd op 19 januari 2023 onder nummer 5/2023 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de
opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
diensten resp. het leveren van zaken/producten
b. Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Dienstencentrum B.V.
Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten,
aanbiedingen, aanvaardingen, orderbevestigingen en andere
(rechts)handelingen, al dan niet in elektronische vorm.
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn
slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene
voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing
zijn.
3. Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest
op enige overeenkomst, zijn deze automatisch van toepassing op
iedere nadien gesloten overeenkomst tussen partijen, tenzij
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is
of vernietigd wordt, blijven alle overige bepalingen volledig van
kracht. Ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
zullen partijen rechtsgeldig nieuwe afspraken maken die zo dicht
mogelijk bij de oorspronkelijke strekking aansluiten.
5. Voor zover een overeenkomst afwijkt van één of meer
bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleert het
bepaalde in de overeenkomst. De overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden blijven in dat geval op de overeenkomst
van toepassing.
6. De opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om de
door hem opgedragen diensten naar de eisen van goed
vakmanschap te verrichten.
Deze inspanningsverplichting van de opdrachtnemer houdt geen
garantie in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te
wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn
aanvaard nadat opdrachtnemer opdrachtgever de nieuwe
voorwaarden (per email dan wel schriftelijk) heeft toegezonden.
Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide
prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling
verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een
overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en
kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod
wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen
een maand is aanvaard, tenzij in het aanbod een andere termijn
voor acceptatie is vermeld.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van
opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet.
Artikel 4: Annulering
1.De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren
voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de
overeenkomst c.q. de dienst is begonnen, dan wel af te zien van
een dienst waarvoor de opdrachtgever zich heeft ingeschreven,
mits deze de hiervoor voor de opdrachtnemer ontstane schade
vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de
opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk
geval de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding
heeft gemaakt, waaronder, maar niet beperkt tot die van
gereserveerde capaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen
diensten. In het geval het een dienst of werkzaamheden betreft
met een vaste prijs, is de door de opdrachtnemer te betalen
schade in ieder geval 50% van deze prijs.
2.Bij afzegging door opdrachtgever van een gepland
bedrijfsbezoek binnen 3 weken voor het bedrijfsbezoek verplicht
opdrachtgever zich om 25% van de prijs te betalen met een
minimum van € 75,00 (exclusief BTW). Bij afzegging door
opdrachtgever van een gepland bedrijfsbezoek binnen 2 weken
voor het bedrijfsbezoek verplicht opdrachtgever zich om 50%
van de prijs te betalen met een minimum van € 150,00 (exclusief
BTW). Bij afzegging door de opdrachtgever van een gepland
bedrijfsbezoek binnen 24 uur voor het bedrijfsbezoek verplicht
opdrachtgever zich om 75% van de prijs te betalen met een
minimum van € 250,00 (exclusief BTW).
Artikel 5: Prijs / Honorarium
1. Alle opgegeven prijzen/honoraria zijn exclusief omzetbelasting
(BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs die/het honorarium dat de opdrachtnemer voor de door
hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor
de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot
uitvoering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor
dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een
evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven
prijs/honorarium.
Artikel 6: Honorarium- of prijswijzigingen
1. De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium
of de prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende
omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst
voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de
uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de
verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale
verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide
kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande
overheidsheffingen of in het algemeen omstandigheden die met
een en ander vergelijkbaar zijn.
2. De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium
of de prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijziging in de
oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. De
opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan deze wijziging
meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten
prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen
prestatie afwijkt.
Dienstencentrum BV – Kantooradres: Boeingavenue 207, 1119 PD SCHIPHOL-RIJK
KvK Amsterdam 34294254 – ABN-AMRO 62.66.93.098 – T(020) 543 56 88, F(020) 543 55 64
E-mail info@dienstencentrum.com – Internet www.dienstencentrum.com
Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs
en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen
te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige
korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
een ingebrekestelling van de opdrachtnemer vereist is.
3. De opdrachtgever verplicht zich op verzoek van de
opdrachtnemer een voorschot te betalen ter voldoening van de
aan de opdrachtnemer te betalen bedragen. Betaling van dit
voorschot dient plaats te vinden binnen een door de
opdrachtnemer vastgestelde betalingstermijn. Indien tijdige
betaling uitblijft, is de opdrachtnemer gerechtigd zijn
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit
artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening
van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum
over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De
opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in
rekening te brengen over elke maand of gedeelte van deze maand
waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet
volledig is nagekomen.
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de
opdrachtgever gehouden om de door opdrachtnemer in rekening
gebrachte administratiekosten van minimaal €50,- te betalen.
6. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de
opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop
verschenen rente en in rekening gebrachte administratiekosten,
gehouden tot een volledige vergoeding van zowel
buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder
begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en
incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op
ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een
minimum van € 250,00.
Artikel 8: Termijn van uitvoering van de overeenkomst
1. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van de uitvoering
van de overeenkomst heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk
wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een
indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een
overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de
opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van de opdrachtnemer aan een overeengekomen
uiterste termijn van de uitvoering van de overeenkomst vervalt
indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van de
opdracht wenst.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door
de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, dat
redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige uitvoering van
de overeenkomst door de opdrachtnemer mogelijk te maken.
4. Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid
van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een
overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de
overeenkomst niet meer bindend en is de opdrachtgever in
verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de
opdrachtnemer nodig is. De opdrachtnemer is alsdan, onverlet de
hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming
van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit
verzuim heeft hersteld. Daarna zal de opdrachtnemer de
overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Artikel 9: Onderzoek
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed tijdens of na
de uitvoering van de overeenkomst te onderzoeken of de
opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk nakomt of is
nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond
schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel
blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de
desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na
de uitvoering van de overeenkomst.
2. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke
prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te
stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als
deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het
onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel
tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14
dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor
een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort
moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot
uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk
het in kennis stellen van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever
redelijkerwijs mogelijk is.


Artikel 10: Risico inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten
aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien
deze hun oorzaak vinden in door de opdrachtnemer niet, niet
juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere
mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever
daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn
overgebracht door middel van enig technisch middel zoals
bijvoorbeeld de telefoon, e-mail en soortgelijke
transmissiemedia.
Artikel 11: Intellectueel eigendom
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft
de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op de intellectuele
eigendomsrechten die ontstaan op de door hem bij de nakoming
van de overeenkomst vervaardigde zaken, verleende diensten en
verrichte werkzaamheden.
2. De opdrachtgever verkrijgt na de uitvoering van de overeenkomst
door de opdrachtnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare
recht tot gebruik van de door de opdrachtnemer in het kader van
de overeenkomst vervaardigde zaken, verleende diensten en
verrichte werkzaamheden, onder de opschortende voorwaarde dat
de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen uit de
overeenkomst volledig is nagekomen. Dit gebruiksrecht is
beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken
in het kader van de exploitatie van de onderneming van de
opdrachtgever.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de
overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien
zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de
overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komen. De opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk
voor schade in de vorm van bedrijfsschade, gevolgschade,
omzetderving, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde
goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever en/of
andere indirecte schade, schade als gevolg van of in verband met
jegens de opdrachtnemer gepleegde cybercrime (computercriminaliteit) of waarvan de opdrachtnemer slachtoffer is.
2. Voor zover opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade van de
opdrachtgever die het gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming van opdrachtnemer in de uitvoering van de
overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs/honorarium.
3. Indien en voor zover opdrachtnemer verzekerd is voor schade
van de opdrachtgever waarvoor zij aansprakelijk is, dan is in dat
geval die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de
uitkering van de door opdrachtnemer afgesloten
beroepsaansprakelijkheid verzekering.
4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle
aanspraken van derden.
Dienstencentrum BV – Kantooradres: Boeingavenue 207, 1119 PD SCHIPHOL-RIJK
KvK Amsterdam 34294254 – ABN-AMRO 62.66.93.098 – T(020) 543 56 88, F(020) 543 55 64
E-mail info@dienstencentrum.com – Internet www.dienstencentrum.com
Artikel 13: Verwerking van persoonsgegevens
1.Indien de opdrachtnemer persoonsgegevens (zoals bedoeld in
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (de ‘AVG’)) verwerkt of laat verwerken, dan zal de
opdrachtnemer met betrekking tot de verwerking van deze
gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. De
opdrachtnemer wordt in dat geval aangemerkt als verwerker zoals
bedoeld in de AVG en zal als zodanig aan zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de AVG voldoen. In dat geval zal tussen de
opdrachtnemer en de opdrachtgever een verwerkersovereenkomst
in de zin van de AVG worden gesloten, waarin de afspraken
tussen partijen zullen worden vastgelegd.
2.De opdrachtgever is verplicht met betrekking tot de verwerking
van de in lid 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens te
voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving,
waaronder maar niet beperkt tot de AVG. De opdrachtgever
wordt in dat geval aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke
en/of verwerker zoals bedoeld in de AVG. De opdrachtgever is
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van
zijn verplichtingen voortvloeiende uit voornoemde wet- en
regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG, in zijn
hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en/of
verwerker.
3.Ingeval van verwerking van de in lid 1 van dit artikel bedoelde
persoonsgegevens staat de opdrachtgever ervoor in dat de
verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen
inbreuk maakt op de rechten van de desbetreffende betrokkenen.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen eventuele
aanspraken van betrokkenen of derden als gevolg van het niet
naleven door de opdrachtgever van de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. De
opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de schade die door
de door hem verrichte verwerking van de persoonsgegevens is
veroorzaakt, indien bij de verwerking niet is voldaan aan de
specifiek tot de opdrachtnemer als verwerker gerichte
verplichtingen van de AVG of buiten dan wel in strijd met de
rechtmatige instructies van de opdrachtgever is gehandeld.
Artikel 14: Geheimhouding
De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding ten aanzien
van de door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde
gegevens en inlichtingen. De opdrachtnemer zal de gegevens en
inlichtingen van de opdrachtgever niet zonder schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever aan derden mededelen of
verstrekken.
Artikel 15: Klachtenregeling
Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van
de overeenkomst, dan kan hij zich met deze klacht mondeling
wenden tot de medewerker/ster van de opdrachtnemer die de
overeenkomst uitvoert of heeft uitgevoerd. Mocht de klacht naar
het oordeel van de opdrachtgever niet tot tevredenheid worden
opgelost, dan kan de opdrachtgever zich met zijn klacht
schriftelijk wenden tot de directeur van de opdrachtnemer. Deze
zal de klacht in behandeling nemen en de opdrachtgever
schriftelijk over de uitkomst daarvan informeren.
Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht
1. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever
wordt beheerst door het Nederlandse recht.
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer,
zullen bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank te
Amsterda