Zoeken

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en is gericht op het continue verbeteren van de interne organisatie. Denk hierbij aan voorkomen van bedrijfsrisico’s, het vaststellen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het stellen en monitoren van doelen, het vaststellen van de (meest efficiënte) werkwijze. Alles met als doel het verhogen van de klanttevredenheid, het reduceren van de faalkosten en het uitsluiten van bedrijfsrisico’s.

Onze aanpak

Een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 maakt het voor ondernemers mogelijk om op een gestructureerde en voorspelbare manier om te gaan met kwaliteit. Voor Kwaliteitsmanagement wordt eerst begonnen met een aantal basis analyses om de context van de organisatie te bepalen. Hieronder valt een bedrijfsrisico analyse en een stakeholders analyse.

Basisprincipes

Maatwerk

Om op een praktische wijze aan deze basiseisen te voldoen, heeft het Dienstencentrum een maatwerk ISO 9001-systeem ontwikkeld. De huisadviseurs van het Dienstencentrum kunnen u hierbij als volgt helpen:

Invoeren

Na de algemene context analyses vindt er een verdieping plaats naar specifiek kwaliteitsmanagement. Tijdens de risico-inventarisatie worden in een relatief kort tijdbestek alle processtappen gedefinieerd, worden de belangrijkste risico’s in het primaire proces vastgelegd en worden de risico’s op basis van specifieke klanteisen geïnventariseerd. Via de slimme inzet van blauwdrukmaterialen, in combinatie met uw eigen bedrijfsinformatie, beschikt u in no time over een certificeerbaar ISO 9001-systeem.

Onderhouden

Samen met verantwoordelijke medewerkers wordt de optimale werkwijze besproken, worden afdelingsdoelstellingen (KPI’s) bepaald en wordt er een monitoringsprogramma opgezet. Uw huisadviseur kan zonder problemen de rol van externe kwaliteitscoördinator op zich nemen en zal u helpen met het onderhoud van uw systeem. 

Uitvoeren audit

Het periodiek uitvoeren van interne controles (interne audits) is een wezenlijk onderdeel van een ISO-systeem. Op die manier wordt het functioneren van uw kwaliteitsmanagementsysteem gemeten en worden tijdig verbeteracties vastgesteld. Het organiseren van interne controles is de beste opstap naar certificatie.

Certificeren

Het certificaat behaalt u na een positieve externe audit die wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Wij kunnen u begeleiden bij de externe audit en daarmee bij het behalen van een ISO 9001-certificaat.