Wat komt er in 2017 op u af? De Energie Prestatie keuring (kortweg EPK)

De Wet milieubeheer (Wm) verplicht bedrijven en instellingen als sinds 1993 om energiebesparende maatregelen uit te voeren met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Energiereductie staat in direct verband met de CO2-uitstoot van bedrijven. Zoals bekend leidt verhoging van de broeikasgassen (w.o. CO2) tot verhoging van de temperatuur op aarde, met alle gevolgen van dien: verdroging en het uitsterven van plantensoorten, waarna het uitsterven van diersoorten volgt. Dit dramatisch geschetste scenario is geen verzinsel, maar harde werkelijkheid, welke gestaafd is door wetenschappelijk onderzoek.

Gebleken is dat met name de grote bedrijven in Nederland de nodige energiereducerende maatregelen hebben doorgevoerd. Deze bedrijven hebben vaak een MeerJarenAfspraak (MJA) met de overheid afgesloten wat inhoud dat zij stapsgewijs aan energiereductie werken. Dit leidt tot een jaarlijkse reductie van gemiddeld 2%. Uit onderzoek is echter gebleken dat het MKB in Nederland nog te weinig doet aan energiereductie. Aangezien het om 400.000 bedrijven gaat, welke 40% van onze industriële energieconsumptie beslaat, heeft de SER aan de minister het advies afgegeven om met een ander – meer praktisch – instrumentenpakket te komen. Dit instrumentenpakket moet ook bij het MKB leiden tot een gemiddelde jaarlijkse energiereductie van 2%. Deze reductie is nodig om Nederland te kunnen laten voldoen aan de afspraken van de Klimaatverdrag van Parijs. 

In het SER-energieakkoord van 2013 zijn afspraken gemaakt over dit instrumentenpakket om de implementatie van energiebesparende maatregelen te versnellen. Onderdeel van dit pakket is de introductie van de zogenaamde Energie Prestatie Keuring (EPK). De EPK is een systeem dat potentiële energiebesparing voor (MKB-)bedrijven eenvoudiger en voorspelbaarder moet maken. Vanaf medio 2017 start de landelijke uitrol van de EPK onder 200.000 grotere MKB-ondernemingen. De EPK heeft een tweeledig doel. Enerzijds moet het een (markt)instrument worden om het bedrijfsleven te stimuleren energie te besparen. Anderzijds kan een bedrijf met een EPK aan het Bevoegd Gezag (haar eigen gemeente of een Omgevingsdienst) aantonen dat het voldoet aan de Wet milieubeheer.

Om te beoordelen of deze aanpak haalbaar was, heeft het ministerie van I&M in 2014 aan de RVO opdracht gegeven om eerst te beginnen met een verkennend onderzoek, waarbij een beperkt aantal vooruitstrevende branches betrokken moesten worden. De Grafimedia als typische MKB-sector is hiervoor in 2015 benaderd, vanwege het feit dat zij van oudsher al vaak een innoverende voortrekkersrol wilde vervullen. 

De beta-versie van de EPK Creatieve Industrie

In de eerste instantie is de Grafimedia begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden van een EPK-systematiek. In totaal hebben 20 MKB-bedrijven meegedaan met de pilot. Maar aangezien de grafimedia onderdeel uitmaakt van de creatieve industrie (subsector: creatieve zakelijke dienstverlening), werd al snel opgeschaald naar een bredere doelgroep. Het platvorm waar voor gekozen werd, is de welbekende ARBO RI&E Grafimedia. Doordat de MKB-bedrijven toch al over een ARBO RI&E moeten beschikken, was het logisch en vooral tijdbesparend voor bedrijven, om hieraan ook de EPK te koppelen. Het eindresultaat is dat de sector een goede schets (beta-versie) heeft ontwikkeld om uiteindelijk tot een goede EPK te komen. De te verwachten voordelen zijn:

  • Zeer veel tijdsbesparing door een procesgerichte (werkplekgerichte) aanpak
  • Benchmarking en monitoring is eenvoudig te realiseren
  • Er wordt automatisch een Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld
  • De toetsing geschiedt volledig digitaal, via een directe link naar het BG
  • Vanwege de hoge transparantie en gebruiksvriendelijkheid wordt verwacht dat deze aanpak door de overheid zal worden erkend.

Op het ogenblik wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de laatste hand gelegd aan de wettelijke contouren van de EPK. Zodra deze bekend zijn (naar verwachting juni 2017), kunnen sectoren waarschijnlijk een verzoek indien om – hopelijk met financiële steun van de overheid – een eigen EPK te bouwen. De hoogte van het subsidiebedrag kan nog wel eens sterk afhangen van het te verwachtten besparingspotentiaal van een sector. Het Nederlandse MKB moet in totaal 100 Petajoule (PJ) reduceren in 4 jaar. Een hele opgave. Logisch dat de overheid meer genegen is om sectoren (of nog beter: samenwerkende sectoren) met een hoog besparingspotentieel als eerste te stimuleren aan de slag te gaan.

Naar aanleiding van recent onderzoek in Europa lijkt het er op dat het besparingspotentiaal voor de creatieve sector rond de 5 PJ kan liggen. Dat is dus 5% van het te behalen doel; een significante bijdrage dus, gezien het feit dat er in Nederland heel veel branches bestaan. Het Koninklijke KVGO en het Dienstencentrum houden voor u de ontwikkelingen scherp in de gaten, zodat hierop op tijd kan worden geanticipeerd.

Mocht u nu al met vragen zitten, of wordt u nu al aangeschreven voor uw Bevoegd Gezag, dan adviseren wij u even contact op te nemen met het Dienstencentrum, Peter Tegel of Rand Hamam, 020 – 5435688 of email: info@dienstencentrum.com

 
   « Meer Nieuws...