IPC-4 Branchegerichte VCGM (Veiligheids Checklist GrafiMedia)

In dit IPC-4 project heeft het Dienstencentrum als onderaannemer van Metaview (metaview.nl) een praktische tool (Veiligheidschecklist Grafimedia) ontwikkeld op basis van de VCA-methode voor de grafische branche. Binnen alle bedrijfstakken is veiligheid een belangrijk thema. Veiligheid is een breed thema, maar wat bij dit thema vooral belangrijk is, is het veiligheidsbewustzijn.
Sinds 1994 is er een veiligheidschecklist. Het zogenaamde VCA. VCA heeft als doel de bewustwording binnen de organisatie te vergroten, zodat het aantal ongevallen kan worden gereduceerd, want veel van de ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico’s bij diegenen die het werk uitvoeren of die daarbij direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de leidinggevende.
Bij de bewustwording van de veiligheidsrisico’s is het belangrijk dat de directie en het (middel) management de juiste signalen afgeeft. Het veiligheidsbewustzijn moet zal daarom moeten worden verankerd in de organisatie. Dat kan alleen als de directie en het (middel)management intensief meewerkt aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Doel van het project

Metaview wil daarom een praktisch op de VCA methodiek gebaseerd instrument ontwikkelen voor branches als de grafimedia, communicatie en de creatieve industrie. Het doel is dat bedrijven inzicht krijgen in hoeverre er aandacht wordt besteed aan veiligheid en in hoeverre het bewustzijn is verankerd in het eigen bedrijf. Metaview wil twee instrumenten ontwikkelen, namelijk een VCGM ( VeiligheidsChecklist Grafimedia)  en een internettool om bewustwording rond veiligheid in het bedrijf te vergroten. De focus zal vooral liggen op "werken op hoogte". De Veiligheidschecklist zal de vorm krijgen van een handboek met daaraan gekoppeld een vragenlijst .Hiermee moet een bedrijf de risico’s in kaart kunnen brengen, inzicht krijgen in de te nemen maatregelen en in staat worden gesteld het gedrag van medewerkers bij te kunnen sturen om zo de risico’s in het bedrijf te verkleinen.

Het project eindigde in 2013.

Wilt u meer informatie over het inventariseren van arbeidsrisico’s of het werken op hoogte?

Naast onze brochure ‘Veilig werken op hoogte’ kunt u bij ons terecht voor onder andere het handboek ‘Veilig werken op hoogte’ en verschillende checklisten voor het uitvoeren van een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse).