Stofwisseling: project gevaarlijke stoffen Grafimedia

De doelstelling van het project Stofwisseling is de bewustwording vergroten bij werkgevers en werknemers in de grafimediasector over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen) en bedrijven in beweging te brengen om nog sneller over te stappen naar minder schadelijke alternatieven. Het Dienstencentrum is projectleider van dit project.

Uit praktijkervaringen blijkt dat nog veel MKB-bedrijven nog in onvoldoende mate gebruik maken van specifieke branche-informatie. De vertaalslag van ‘denken naar doen’ is blijkbaar toch moeilijker dan in de eerste instantie werd gedacht. De sociale partners hebben afgesproken dat er een paritaire voorlichting dient plaats te vinden over het gebruik van oplosmiddelen als bijdrage aan de bewustwording en het wegwerken van de kennisachterstand. Er zal er een strategie moeten worden ontwikkeld om weerstand en/of andere belemmeringen weg te halen bij werkgevers en werknemers en hen te stimuleren om meer werk te maken van oplosmiddelvrij werken. Om het voor de sociale partners mogelijk te maken om nieuw beleid ten aanzien van oplosmiddelengebruik te gaan opstellen, zijn reeds twee deelprojecten afgerond: een deskresearch naar de huidige status van de inzet van oplosmiddelen binnen de branche (en de ons omringende landen) en een bedrijfstakbrede enquête onder werkgevers en werknemers om de attitude rond oplosmiddelen binnen de sector in kaart te brengen. 

Om de doelen van de campagne te bereiken worden diverse activiteiten uitgevoerd:

  • publiciteitscampagne
  • bijeenkomsten
  • workshops en cursus preventiemedewerkers,bedrijfsbezoeken
  • advies bij invoering
  • ontwikkeling toolbox etc.

Meer informatie? Kijk dan op de project website: www.stofwisseling.nu