Project col-creation

In 2017 is door Spanje een subsidieaanvraag ingediend onder het ERASMUS+ programma van de EU. Dienstencentrum en Stivako participeren samen met vier andere organisaties uit 4 EU-landen in dit internationale ontwikkelproject. De volledige titel luidt: Development of a training program for enhancing co-creation and collaboration in the creative industry through sharing economy. Kortweg: COL-CREATION.

Het doel van het project is om via sectorale voorlichting, individuele benadering van werkgevers en werknemers en lesmateriaal bedrijven in de Creatieve Industrie aan te zetten om, samen met andere collega’s in de productieketen, tot nieuwe innoverende businessmodellen te komen. Met als einddoel: meer business creëren via innovatieve bedrijfsvoering. Het project start op 01-11-2018 en eindigt 24 maanden later op 31-10-2020. 

De innovatieve projectaanpak van col-creation 

Ondernemen in de Creative Industrie is niet eenvoudig. Door snel innoverende klantwensen, wordt de vraag naar creativiteit bij werkgevers en werknemers steeds hoger. Daarnaast willen ondernemers graag hun (potentiele) klanten werven met zelf ontwikkelde businessconcepten. Maar het ontwikkelen van nieuwe businessconcepten valt in praktijk niet mee. Als MKB-ondernemer kan je bijna niet meer zonder de professionele hulp van collega’s in de sector. En dan vooral die collega’s die aanvullende kennis en kunde kunnen inbrengen. Dat leidt tot innovatieve businessmodellen, die beter inspelen op toekomstige klantbehoeften. Hier geldt het principe van: Samen sterk en 1 + 1 = 3. 

Om stakeholders in de Creatieve Industrie aan te zetten tot innovativiteit, mikt het projectplan op de volgende doelen: 

  • Het stimuleren van Co-creatie tussen MKB-bedrijven, via het inzetten van hiervoor geschikte businessmodellen 
  • Aan de markt helder maken wat de waarde is van Sharing Economy Platforms, die bijzonder geschikt zijn om als groep van samenwerkende MKB-bedrijven tot innovatieve business-ideeën te komen, conform het concept van de Collaborative Business Models. 
  • Opleidingsprogramma’s ontwikkelen om MKB-bedrijven te trainen in het effectief toepassen van deze platformen en businessmodellen. 
  • Participerende bedrijven informeren over het maatschappelijk verantwoord inzetten van bedrijven uit lage-lonen-landen ten behoeve van hun (nieuwe) businessontwikkeling. 

Om deze doelen te kunnen halen, is een projectplan ontwikkeld, waarin de volgende ontwikkelstappen aan bod komen:

  • Ontwikkeling van tailor made lesmateriaal en e-Training Platform, dat aan de ene kant van hoge kwaliteit is en aan de andere kant goed bruikbaar en leesbaar is voor de eindgebruikers: werkgevers en werknemers.
  • Opstellen van handleidingen en best practices, die afgestemd zijn op de cultuur van de participerende landen.

Om de spin off van het project zo maximaal mogelijk te laten zijn, wordt contact gezocht met relevante stakeholders in de participerende landen en de EU. Deze stakeholders kunnen dan een belangrijke bijdrage leveren aan het verder verspreiden van de opgedane en ontwikkelde kennis of nieuwe platformen en businessmodellen. Vooral sector- en brancheorganisaties binnen de Creatieve Industrie zullen daar hun voordeel mee kunnen doen. 

Er worden 3 COL-CREATIONS UNITS opgezet, waarbij de projectpartners en participerende bedrijven actief samenwerking in het opzetten van 3 vernieuwende businessmodellen.  

De kwaliteit van het gehele project wordt gemonitord middels de inzet van 15 professionals per land. De verwachting is dat aan het einde van het project de Creatieve Industrie in het bezit is van praktisch voorlichtings- en lesmateriaal, dat individuele bedrijven aanzet tot innovatief gedrag.

Meer informatie: https://www.col-creation.com/