Ontwikkelen van een toekomst gerichte visie

Bedrijven in de communicatie sector werken in een continu veranderende omgeving. In de turbulente tijd waarin we leven veranderen de technologie, marktomstandigheden en de klantwensen voortdurend.
Beslissingen maken op basis van een ‘onderbuik gevoel’ is een gevaarlijke strategie geworden. Het ontwikkelen van een visie en het planmatig onderbouwen van beslissingen is noodzakelijk. De wil tot overleven in deze sterk veranderende (economische) tijden, vraagt om een strategische houding van de directie en het verspreiden van de strategie tot op het onderste niveau in de organisatie. Het wijzigen van een houding in de bedrijfsvoering van alleen maar ‘doen’ naar 'denken en doen'.

Grafimedia bedrijven hebben nog te weinig structurele aandacht voor strategie. Doordat het jarenlang goed ging in de wereld van de drukkerijen en de orders vanzelf binnenkwamen hoefden ondernemers zich niet druk te maken over de continuïteit van hun bedrijf. Echter orders lopen terug en omzetten dalen. De concurrentie uit andere regio’s of door nieuwe communicatie-oplossingen neemt toe. Met als gevolg dat er veel bedrijven failliet gaan. Veel bedrijven voelen dan ook de noodzaak om na te denken over hun toekomst.

Missie, visie en strategie

Missie, visie en strategie geven bedrijven richting, focus en zorgt voor inspiratie en doelgerichtheid binnen het bedrijf. Missie, visie en strategie hebben invloed op het succes van een organisatie. Zo blijkt uit onderzoek dat maar liefst 60% van de bedrijven failliet gaat door gebrek aan visie en idealisme. Kotter en McKinsey hebben onderzoek gedaan naar succesfactoren van bedrijven. Zo heeft Kotter onderzoek gedaan naar welke factoren van invloed zijn op bedrijven om succesvolle veranderingen tot stand te kunnen brengen. Hij ontdekte acht voorwaarden om succesvol te kunnen veranderen. Een van die voorwaarden was dat deze bedrijven een visie en het vermogen tot samenwerken centraal hadden staan. McKinsey deed ook een soortgelijk onderzoek. Dit onderzoek heeft geleid tot het wereldberoemde 7S-Model. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat succesvolle bedrijven een missie hadden gedefinieerd.

Bedrijfsbeleid als proces van afstemming

Het bedrijfsbeleid is een proces waarbij invloeden vanuit de omgeving op de organisatie in relatie worden gebracht met de stand van zaken binnen het bedrijf. De werkzaamheden in een bedrijf moeten zodanig worden georganiseerd dat de doelen van de onderneming worden bereikt. Doelen richten zich grofweg op de inzet van de productie, de mensen, de afstemming op de marktvraag en de financiën.
De reële kans bestaat dat de werkelijke situatie rond bijvoorbeeld demografische of economische factoren, of klanten en concurrenten anders is, dan in eerste instantie is aangenomen. In dát geval wordt de organisatie gestuurd op basis van verkeerde uitgangspunten.

Een optimale bedrijfsorganisatie is zodanig georganiseerd dat het in staat is om zo goed mogelijk op de (veranderende) vraag van haar afnemers in te springen. Dit betekent dat een organisatie zich moet kunnen blijven aanpassen, zodat zij kan blijven voldoen aan de (veranderende) vraag van haar afnemers.

Een plan als leidraad

Een plan maakt een uw toekomst meer transparant. Het is voor een ondernemer bijna zinloos om een dergelijk traject geheel uit handen te geven. Wij helpen u bij het analyseren van interne en externe ontwikkelingen. Uw eigen betrokkenheid levert u meer kennis, meer creativiteit in de oplossingen op. Wij ondersteunen u en denken mee. Sturend, informatie gevend en bewust werkend aan een einddoel, uw nieuwe koers, samen met u en uw mensen zodat 'alle neuzen' in dezelfde richting wijzen en gezamenlijk aan het bereiken van een einddoel wordt gewerkt.

Hulp bij uitvoering

Samen met de adviseur/deskundige ontwikkelt het bedrijf op een praktische manier een missie (wat doen wij, wie zijn wij?), visie (waar gaan we naar toe?) en daarvan afgeleide doelstellingen. De ontwikkelingen in de omgeving en bij uw afnemers en concurrenten worden in kaart gebracht.

Vervolgens wordt gekeken naar de concrete consequenties voor:

  • Producten en diensten (uitbreiding en/of inkrimping producten en diensten, innovatie)
  • Personeel & organisatie (sociale Innovatie, uitbreiding personeel, opleiding, organisatiestructuur, slimmer werken, organisatiecultuur)
  • Marketing en verkoop (welke marketingstrategie, marketingplan, verkoopplan, communicatieplan)
  • Financiën (extra financiering, budgetten, kostenbeheersing, omzet, toegevoegde waarde)

Tenslotte wordt een actieplan opgesteld, met de te ondernemen stappen en activiteiten.

Meer informatie?

Bel ons voor het krijgen van meer informatie. In een kort gesprek geven wij u vrijblijvend de juiste informatie. Bel voor een afspraak: 020-543 56 88 of maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.