Milieu Groepscertificaat

Tegenwoordig zijn onze leef condities vaak in het nieuws. Dit komt door de al maar toenemende vraag naar grondstoffen en energie. Zo zijn er al vanaf 1957 (de Club van Rome) mensen in de bres gesprongen ter bescherming van ons leefmilieu. Deze goede initiatieven hebben geleid tot mondiale discussies, met resultaat mondiale afspraken over het terugdringen van het gebruik van milieuschadelijke stoffen. 

Milieumanagement

Milieumanagement is de bedrijfskundige aansturing van het thema milieu. Een milieumanagementsysteem is een, met de bedrijfsvoering geïntegreerd, stelsel van organisatorische, juridische en technische aspecten, dat zorg draagt voor een systematische beheersing van de werkzaamheden binnen het bedrijf, met het doel de belasting van het milieu zo veel mogelijk te voorkomen, dan wel te minimaliseren. Met organisatorische aspecten worden alle maatregelen bedoeld die met de bedrijfsvoering te maken hebben, de juridische aspecten gaan in op alle spelregels die op het bedrijf van toepassing zijn en met de technische aspecten worden alle aspecten bedoeld die direct te maken hebben met het productieproces. Deze drie onderwerpen vormen het milieumanagementsysteem.

ISO 14001

Het Koninklijke KVGO en de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen (Kartoflex) beseften in de jaren negentig al dat de groeiende zorg voor het milieu gevolgen zou hebben voor de sector. Dit leidde uiteindelijk op 8 april 1993 tot de ondertekening van de Milieubeleidsovereenkomst grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen en de integratie hiervan in het Activiteitenbesluit in 2011. Parallel hieraan heeft het Dienstencentrum een branchespecifiek milieumanagementsysteem ontwikkeld conform de ISO 14001:2004-norm. Veel grafimediabedrijven hebben dan ook een dergelijk zorgsysteem geïmplementeerd in hun bedrijfsvoering. 

Begeleiding

Voor het Dienstencentrum is het belangrijk dat het milieusysteem niet ‘het handboek in de kast’ is, maar de mate van milieubewustzijn bij de directeur en de medewerkers. Anders gezegd: het milieumanagementsysteem moet een hulpmiddel zijn (een managementtool) om het doel (milieubewust gedrag van mensen) te realiseren. Als onze adviseurs bij bedrijven over de vloer komen, wordt juist dáár op gefocust. Prachtige handboeken met procedures hebben geen enkele waarde als zij niet worden begrepen en erkend door de mensen in het bedrijf.

Duurzaam inkopen Groepscertificaat

De Rijksoverheid vervult een voorbeeldfunctie ten aanzien van Duurzaam Ondernemen. Vandaar dat zij de doelstelling heeft al haar aanbestedingen ‘duurzaam’ in te kopen. Om deze doelstelling te bereiken zijn duurzaamheidscriteria ontwikkeld voor een groot deel van de producten, diensten en werken die overheden inkopen. Deze criteria dienen als handvat om duurzaam in te kopen. Ook drukwerk in de Grafimediabranche valt hieronder.

Criteria Duurzaam Inkopen

De Stichting Certificatie Grafimedia (kortweg SCGM) is nauw betrokken bij het opstellen en/of wijzigen van de criteria. De uiteindelijke inkoopcriteria zijn vastgelegd in het document Criteria voor duurzaam inkopen van Drukwerk (gratis als pdf opvraagbaar bij de SCGM).

De criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door het AgentschapNL in opdracht van het Ministerie van VROM. De overheid hanteert een drietal type criteria bij aanbestedingen. Dit zijn:

  • Criteria voor de kwalificatie van leveranciers. Dit kunnen uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zijn, eisen aan de leverancier en in een niet-openbare aanbesteding eventueel ook selectiecriteria en wensen ten aanzien van de leverancier;
  • Een beschrijving van de minimumeisen die ten aanzien van levering, dienst of werk gesteld worden (het Programma van Eisen);
  • Gunningscriteria, wensen voor een levering, dienst of werk. Deze zijn alleen van toepassing als gekozen wordt voor het gunnen op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving.

Ondersteuning

Indien u ondersteuning nodig heeft op het gebied van Duurzaam Inkopen bent u bij het Dienstencentrum aan het juiste adres. Wij bieden praktische ondersteuning door adviseurs die op de hoogte zijn van de laatste de criteria. Zij kunnen uw vragen beantwoorden en helpen u op weg op het gebied van Duurzaam Inkopen.