Informatieplicht Energie

Wat is de informatieplicht voor energiebesparing?

De informatieplicht houdt in dat de drijver van de inrichting, in uw geval een grafimedia onderneming,  rapporteert welke energiebesparende maatregelen het heeft getroffen. Het uitgangspunt is de erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) die voor de inrichting (de grafimedia bedrijfstak) geldt. De lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
De verplichting omvat:
  • rapporteren van de getroffen maatregelen (verplicht)
  • toelichten van het niet treffen van een maatregel (vrijwillig)
  • omschrijven van een getroffen alternatieve maatregel (verplicht)

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Waar ondersteunen we bij het voldoen aan de informatieplicht?

Het Dienstencentrum kan u op verschillende manieren ondersteunen:

  • Met behulp van de Energie-RI&E. Deze RI&E kent eenzogenaamde Informatieplicht module. Met behulp van deze module met vraag en antwoord rapporteert u welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Via een upload naar het het eLoket van RVO.nl kunt u dan voor 1 juli aan de eisen van de overheid voldoen. U kunt gratis toegang aanvragen. De toegang is gratis tot 20 juni 2020.
  • Door middel van deelname aan de workshop ïnformatieplicht". In deze workshop gaat u interactief aan de slag (met behulp van uw PC) met het invullen van de module Informatieplicht binnen de Energie RI&E. Deze kan daarna worden ingediend bij het het eLoket van RVO.nl.  Kosten voor deelname: € 575,00. De workshop wordt georganiseerd in Schiphol-Rijk en bi ju voldoende belangstelling in de regio.
  • Met maatwerkadvies. Op lokatie zorgen we samen met u dat de module Informatieplicht"binnen de Energie RI&E wordt ingevuld en ingediend bij het eLoket van RVO.nl. Kosten vanaf € 1375,00. Subsidie is mogelijk. In sommige provincies wordt een subsidie verstrekt indien u deelneemt aan een energieproject welke wordt uitgevoerd door het Dienstencentrum i.s.m. Blue Terra. De eigen bijdrage aan deelname bedraagt circa € 500.00.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.

Welke inrichtingen moeten voldoen aan de energiebesparings-en de informatieplicht?

Een inrichting met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgasequivalent per kalenderjaar moet energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
Dit is de energiebesparingsplicht uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Deze inrichtingen moeten ook voldoen aan de informatieplicht.

MJA3-bedrijven hoeven niet te voldoen aan de informatieplicht maar wel aan de energiebesparingsplicht.
 

Erkende maatregelen voor energiebesparing

Sinds de introductie van de erkende maatregelen voor energiebesparing (december 2015) zijn nu voor 19 bedrijfstakken pakketten met erkende maatregelen beschikbaar. Waaronder ook die voor de grafimedia sector: Drukkerijen, papier en karton. Klik op deze link voor de lijst.