Informatieplicht Energie

Wat is de informatieplicht voor energiebesparing?

De informatieplicht houdt in dat de drijver van de inrichting, in uw geval een grafimedia onderneming,  rapporteert welke energiebesparende maatregelen het heeft getroffen. Het uitgangspunt is de erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) die voor de inrichting (de grafimedia bedrijfstak) geldt. De lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
De verplichting omvat:
  • rapporteren van de getroffen maatregelen (verplicht)
  • toelichten van het niet treffen van een maatregel (vrijwillig)
  • omschrijven van een getroffen alternatieve maatregel (verplicht)

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Welke inrichtingen moeten voldoen aan de energiebesparings-en de informatieplicht?

Een inrichting met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgasequivalent per kalenderjaar moet energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
Dit is de energiebesparingsplicht uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Deze inrichtingen moeten ook voldoen aan de informatieplicht.

MJA3-bedrijven hoeven niet te voldoen aan de informatieplicht maar wel aan de energiebesparingsplicht.
 

Erkende maatregelen voor energiebesparing

Sinds de introductie van de erkende maatregelen voor energiebesparing (december 2015) zijn nu voor 19 bedrijfstakken pakketten met erkende maatregelen beschikbaar. Waaronder ook die voor de grafimedia sector: Drukkerijen, papier en karton. Klik op deze link voor de lijst.
 

In tabel 1 is per bedrijfstak de volgende informatie aangeboden:

  • een uittreksel opgenomen met als basis de bijlage 10  van de Activiteitenregeling (kolom 2);
  • een koppeling naar de achtergrondinformatie, per erkende maatregel voor energiebesparing, in de kennisbank opgenomen (kolom 3);
  • een overzicht van de maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) per erkende maatregel voor energiebesparing (kolom 4).