Grafimedia 3.0

Grafimedia 3.0 is een project dat ondernemers in de grafische sector helpt nieuwe businessmodellen te ontwikkelen om te overleven in grafimedia branche. Vanuit De Haagse Hogeschool is het project georganiseerd in samenwerking met Syntens, het Dienstencentrum, Grafimedia branche-organisaties en betrokken ondernemers.

De bedrijven verwachten dat zij aan het eind van het project hun eigen businessmodellen hebben kunnen invullen en uitwerken, en hiermee een eigen strategie voor hun toekomst hebben ontwikkeld. Voorts denken zij meer zicht te hebben op trends en ontwikkelingen in de betrokken sectoren, die zich laten samenvatten onder de titel Grafimedia 3.0.

De weg naar businessmodellen

Het doel van het project is om businessmodellen te ontwikkelen, via de volgende stappen:

  • Planning
  • Future Telling
  • Business model generation

Future Telling

Een van de methoden die bij het project wordt ingezet, is die van Future Telling. Rianne Valkenburg: “Voor innovators 
is het niet altijd belangrijk dat de toekomstvoorspellingen die ze gebruiken ‘juist’ zijn. Het doel is om door toekomstvoorspellingen en scenario’s zich 
in te leven in mogelijke contexten, waarin de mensen straks met de te ontwerpen producten en diensten om zullen gaan. Het doel van dergelijke toekomstbeelden is vaak om verschillende voostellingen te maken en daarmee discussies te voeden en besluitvorming over beleid te stimuleren. Deze vertaalslag, van de algemene voorspellingen die futurologen en trendwatchers doen naar een werkbaar toekomstbeeld voor ontwikkelaars van nieuwe diensten,
is de grootste uitdaging bij innovaties. Dat is geen lineair proces waarin de juiste informatie leidt tot juiste beslissingen. Het is veel meer een zoekproces waarin de inzichten voor verrassingen zorgen die gebruikt kunnen worden om toekomstvisies op te bouwen.”

Vernieuwingen en innovatie

Het project ‘Grafimedia 3.0’ vindt plaats in het kader van de het door het Ministerie van OCW gesubsidieerde ‘RAAK-regeling’ (Regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie) in het kader van de ‘Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen’. De RAAK-mkb regeling streeft daarbij naar vernieuwingen en innovatie binnen het MKB en de hogeschool. Volgens Valkenburg is de door De Haagse Hogeschool ontwikkelde innovatiemethodiek toepasbaar op meerdere sectoren maar werd nu, in samenwerking met Syntens en het Dienstencentrum, specifiek voor de grafimedia branche gekozen om de methodiek in de praktijk te testen en te perfectioneren.

Kansrijke bedrijven

Syntens en het Dienstencentrum nodigden een selectie van bedrijven uit de branche uit om deel te nemen aan het project. Volgens Hans Huisintveld (Syntens) betrof het daarbij vooral kansrijke bedrijven die goed bij dit soort innovatietrajecten passen. Op de vraag of niet ook juist wat meer innovatieschuwe bedrijven zouden moeten deelnemen, antwoordt hij dat dat inderdaad ook een mogelijkheid zou zijn geweest: “Maar daar hebben we niet voor gekozen.” En dus voeren gekende namen als Mercurius Group, Nederlof, HuigHaverlag en Opmeer Drukkerij de lijst aan van deelnemende bedrijven. Maar tegelijkertijd valt ook een naam zoals die van de inmiddels verdwenen Gravo Groep op, omdat dit ‘3.0’-project hier kennelijk te laat kwam om nog redding te kunnen bieden.

Stappenplan

De samenwerking tussen de Haagse Hogeschool en het Dienstencentrum in dit project heeft een stappenplan opgeleverd waarmee ondernemers hun huidige positie leren bepalen (‘Waar staat u nu?’) en vervolgens hun toekomst verkennen. Via de stappen ‘Uw kansen benutten’ en ‘Naar een business model’ wordt tot besluit met ‘Samen naar resultaat’ benadrukt dat samenwerken met partners de innovatiekracht vergroot. Hoewel dit stappenplan op het eerste gezicht misschien weinig verrassend is, blijkt de manier waarop het geregisseerde traject wordt doorlopen bij de deelnemers toch wel degelijk tot nieuwe inzichten te hebben geleid.

U kunt een gratis exemplaar krijgen van het stappenplan ‘Samen naar resultaat’. Neem dan contact op met het Dienstencentrum.

‘Drivers for change’

“Voor de ontwikkeling van toekomstscenario’s is gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode ‘Future Telling’, ontwikkeld door De Haagse Hogeschool”, leggen de projectleiders uit. Daartoe werd met experts gesproken over bijvoorbeeld trends: “Wat is voor de grafimedia branche niet relevant, nu al relevant, of wordt straks relevant?”

“De analyse van de interviews uit het Future Telling-onderzoek leverde drie ‘drivers for change’ op, invloedsfactoren die de toekomst van de grafimedia branche zullen gaan bepalen”, schrijven de projectleiders. Als eerste: ‘Veranderingen in de verwachtingen van de klant, van standaard opdrachten naar vraaggestuurde opdrachten’. Ten tweede: ‘Veranderingen in de technologie van grootschalige (re-)productie naar slimme data handling’. En op drie: ‘Verdergaande digitalisering van de wereld om ons heen’.